Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Privacy Policy

HomePrivacy Policy

Privacy reglement van Qyoutis.

Jouw persoonsgegevens en jouw privacy in ons centrum: je rechten en onze plichten.

Achtergrond

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft Qyoutis bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (waaronder de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)).

Qyoutis

In Qyoutis worden diverse persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit is noodzakelijk om je medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor de bestrijding van ernstig gevaar voor je gezondheid of vanwege een wettelijke verplichting o.a. het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

De plichten van Qyoutis

Qyoutis is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in ons centrum plaatsvindt. Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen Qyoutis hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Deze bewaartermijn is 15 jaar (vanaf de laatste behandeling/contact), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Jouw rechten als betrokkene

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien de gegevens niet juist zijn.
 • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
 • Het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens die geen betrekking hebben op jouw behandeltraject (dit gaat met name over het gebruik van je gegevens bij wetenschappelijk onderzoek).

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit via een aanvraagformulier laten weten. Dit formulier kunt je bij je behandelaar of bij de balie opvragen. Dit kan ook een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of je curator of mentor voor je doen.

Toelichting op het aanvraagformulier

Je medische gegevens worden volgens de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard na het laatste contact. Je helpt ons met het opzoeken van je dossier en het beschermen van je privacy als je het formulier zo volledig mogelijk invult. Jouw formulier wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Qyoutis is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Wij geven er de voorkeur aan als je het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, ophaalt.

Gegevens patiënt
Voor de Wet op de geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is een patiënt meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten dus zelf de aanvraag indienen.

Indien de patiënt overleden is, dan kunnen de medische gegevens verstrekt, als verondersteld kan worden dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad of als er zwaarwegende belangen zijn om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Overdracht van je dossier
Je heeft altijd recht op inzage in je dossier en op een kopie van jouw dossier. Je medisch dossier wordt door ons persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Qyoutis hebben de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van je persoonsgegevens jouw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze zwijgplicht bestaan enkele uitzonderingen: bijvoorbeeld wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde.

Vastgelegde gegevens, kunnen indien noodzakelijk voor je behandeling mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en daarom gegevens krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Qyoutis wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming heeft gegeven via het toestemmingsformulier overdracht medisch dossier (of als dit gerechtvaardigd is ten behoeve van de uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met andere zorgverleners.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met apotheken en andere behandelende medisch specialisten, bijvoorbeeld je voorgeschreven medicatie en indien bekend welke medicatie je niet mag gebruiken, bijvoorbeeld bij een allergie. Andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie kunnen daar rekening mee houden. Dit draagt bij aan je medicatieveiligheid.

Rechtsgrond voor de verwerking

De AVG kent zes grondslagen voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens:

 1. toestemming van de betrokkene, of als verwerking noodzakelijk is voor:
 2. uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst (in dit geval een geneeskundige behandelovereenkomst),
 3. voldoen aan een wettelijke verplichting,
 4. bescherming van vitale belangen van jezelf of anderen,
 5. vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag of als er sprake is van:
 6. een (zwaarwegender) gerechtvaardigd belang van de gegevensverantwoordelijke of een derde.

De grondslag voor het verwerken van je medische gegevens is vrijwel altijd ’ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst'(punt 2). Iedere patiënt heeft namelijk een behandelingsovereenkomst met Qyoutis én met de individuele zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn (WGBO).

Functionaris gegevensbescherming

Qyoutis heeft een Functionaris gegevensbescherming aangesteld, de heer J. Kluijver. Deze houdt binnen Qyoutis, samen met de Privacy officer, toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Postadres:
Qyoutis
T.a.v. Functionaris gegevensbeschermer of t.a.v. Privacy officer
Postbus 20
1800 AA Alkmaar